Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

AERIUS-Berekeningen

In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. Dit zijn gebieden met een Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn (ook) gevoelig voor stikstofdepositie. Een verdere toename van de stikstofdepositie kan leiden tot ‘significante negatieve effecten’ op de beschermde natuurgebieden, wat alleen is toegestaan met een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een Natura 2000-activiteit. Daarom dient voor nieuwe projecten onderzocht te worden of significante negatieve effecten op relevante Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten. Als blijkt dat er significante negatieve effecten ten gevolge van de depositie van stikstof niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, kan een project slechts doorgang vinden als uit een passende beoordeling blijkt dat de berekende stikstofdepositie bij nadere beschouwing geen significante effecten tot gevolg heeft op het beschouwde habitat(s).

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker