Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

GO-FLO: Goede Onderbouwing Fysieke Leefomgeving

Bij een buitenplanse afwijking van het omgevingsplan (BOPA) is een Goede Onderbouwing voor de Fysieke Leefomgeving een vereiste. Deze vereist is een gevolg van het feit dat omgevingsvergunning goed moeten worden gemotiveerd. Stel, u heeft een bouw- of ander plan (bijvoorbeeld een functiewijziging van een bestaand gebouw), dat niet past binnen de regels van het Omgevingsplan en de gemeente is bereid medewerking te verlenen aan uw initiatief. Middels een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) kan de gemeente afwijken van het Omgevingsplan en medewerking verlenen aan uw initiatief.

Hierbij dient te worden aangetoond dat er sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Om dit aan te tonen dient u als initiatiefnemer bij de vergunningaanvraag een Goede Onderbouwing voor de Fysieke Leefomgeving in te dienen. In dit document is beschreven wat het initiatief inhoudt en is gemotiveerd dat het een aanvaardbare ontwikkeling betreft die geen afbreuk doet aan de op de betreffende locatie geldende omgevingswaarden.

VPA kan een dergelijke onderbouwing voor u opstellen. Hierbij is veelal de uitvoering van sectoraal onderzoek noodzakelijk. Het kan onderzoek zijn ten behoeve van de bodemkwaliteit, geluid, ecologie, archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, water en/of stikstof. Vaak zijn niet alle onderzoeken noodzakelijk; dit is afhankelijk van de aard en omvang van het plan, van de planologische situatie ter plekke en van de locatie van de ontwikkeling.

U kunt bij VPA een volledige onderbouwing van uw project aanvragen, inclusief de noodzakelijke onderzoeken en, indien gewenst, overleg met de gemeente en eventuele andere betrokken partijen.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker