Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

BP Looiershof Maastricht

Het oude industrieterrein van de voormalige vermicellifabriek in hartje Maastricht wordt ontwikkeld tot een excellent woongebied met een combinatie van grondgebonden woningen, appartementen en penthouses. Het gebied wordt semi-openbaar ingericht, waardoor ook de oude historische elementen zoals de stadsomwalling langs de Jeker weer zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.

Bestemmingsplan Looiershof Maastricht

BP Grensmaas Echt-Susteren

Dit bestemmingsplan is gemaakt om het gebied langs de Grensmaas in de gemeente Echt-Susteren te actualiseren. Niet alleen is de planologische basis geactualiseerd, ook zijn reeds gerealiseerde onderdelen van de Grensmaasontwikkelingen juridisch vastgelegd.

Bestemmingsplan Grensmaas Echt-Susteren

Structuurvisie Beek

Samen met VP+ Project Proces heeft VPA de structuurvisie voor de gemeente Beek opgesteld. Hoofdoel daarbij is behoud en versterking van een duurzame omgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is, met oog voor wat Beek heeft en wil nalaten voor toekomstige generaties. Beek wil zich blijven ontwikkelen tot een eigentijdse maar authentieke woon-, werk- en leefgemeente, met voorzieningen op maat in elke kern en in een hoogwaardige, duurzame landelijke omgeving met blijvende en beleefbare natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.

Structuurvisie Beek

Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil goed voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarom heeft zij besloten vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet de vigerende ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en enkele omgevingsvergunningen) grotendeels samen te voegen in één consoliderend bestemmingsplan. De juridische regelingen van de in totaal 45 ruimtelijke plannen zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet vormt dit consoliderende bestemmingsplan een (nagenoeg) gebiedsdekkend Omgevingsplan: het ‘Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’.

Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020

Ruimtelijke Motivering Teststraat Maastricht

De hele wereld is in de ban van het COVID19-virus. Eén van de belangrijkste pijlers om ons door deze gezondheidscrisis heen te loodsen is het zorgen voor voldoende testcapaciteit. Daarom wordt ten noorden van het MECC, ter plaatse van Parkeerterrein 6 aan de Paul-Henri Spaaklaan, een tijdelijke XL-teststraat gerealiseerd. Hiertoe wordt een gedeelte van het parkeerterrein ingericht met een testpaviljoen en 200 parkeerplaatsen voor bezoekers. In deze teststraat kunnen maximaal 3.600 personen per dag getest worden. Daarnaast kan deze voorziening dienst doen als vaccinatielocatie, zodra het COVID19-vaccin voor een breed publiek beschikbaar is.

In opdracht van GGD Zuid-Limburg heeft Vandewall Planologisch Advies de benodigde documenten opgesteld en de aanvraag omgevingsvergunning verzorgd voor het verkrijgen van de benodigde tijdelijke omgevingsvergunning.

Wij zijn trots hiermee een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het verslaan van het COVID19-virus!

Ruimtelijke Motivering Teststraat Maastricht

BP Lourdesplein Maastricht

In één van de deelgebieden van De Groene Loper is onze opdrachtgever Mulleners Vastgoed voornemens een planontwikkeling in combinatie met een herstructurering uit te voeren. Het betreft het gebied van de voormalige jongensschool met gymzaal in de nabijheid van het Lourdesplein in de wijk Wittevrouwenveld. In dit deelgebied zullen 31 woningen worden gerealiseerd, waaronder grondgebonden en gestapelde woningen. Het centraal in dit plangebied gelegen gemeentelijk monument (de voormalige school met gymzaal) zal als onderdeel van dit plan worden geherstructureerd tot een woongebouw.

BP Lourdesplein Maastricht

Ruimtelijke Motivering Herontwikkeling Rothemermolen te Rothem

De ruimtelijke motivering richt zich specifiek op de afwijkingen in functioneel opzicht (van gemengde functie naar een woon(zorg)functie) en op de afwijking van de bebouwing. De Rijksmonumentale Rothemermolen, aan de Molenweg 5-7 te Rothem, wordt in gebruik genomen als woon(zorg)complex voor zorgbehoevende senioren. Aanvullend op het monumentale pand van de watermolen zullen daarvoor drie nieuwe gebouwen in onderlinge samenhang worden gerealiseerd waarin de beoogde woon/zorgfunctie een plaats zal krijgen. In het woon(zorg)complex worden zes reguliere zorgappartementen en 22 zorgkamers/onzelfstandige woningen gerealiseerd.

Ruimtelijke Motivering Herontwikkeling Rothemermolen te Rothem

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker